سینوزیت ماگزیلاری با منشاء اودنتوژنیک سینوزیت ماگزیلاری با منشاء اودنتوژنیک یا دندانی همچنین با نام سینوزیت مزمن ماگزیلاری با منشاء دندانی شناخته می شود. یک بیماری شایع دندانی...

بیشتر بخوانید