تاثیر جراحی ترانس اسفنوئیدال آدنوم هیپوفیز بر سلامت کلی و کیفیت زندگی مطالعات قبلی که بر روی جراحی ترانس اسفنوئیدال آدنوم هیپوفیز صورت گرفته است، بهبود نسبی را در کیفیت زندگی و...

بیشتر بخوانید