لبخند شما، بر روی ظاهر صورت بسیار تاثیر گذار می باشد. در هنگام خندیدن، تغییراتی در صورت شما شکل می گیرد، بدین صورت که نوک بینی به سمت پایین کشیده می شود و لب بالا به سمت عقب....

بیشتر بخوانید